Wie zijn we

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Duikteam Nieuwegein (DTN) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend.
DTN doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Alvorens gebruik te maken van onze website www.duikteamnieuwegein.nl en www.duikteamnieuwegein.com  (hierna aangeduid als ‘de website’) raden wij je aan dit privacy statement te lezen. 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag DTN alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, toestemming is gegeven of dit noodzakelijk is in verband met de gerechtvaardigde belangen van de DTN. DTN let erop dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

DTN verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of je bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. DTN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. DTN verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Het uitgangspunt is dat DTN alleen de persoonsgegevens verzamelt die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, geslacht, telefoonnummer, emailadres en contactpersoon in geval van nood (ICE) met DTN. Van ons krijg je een lidmaatschapsnummer dat gekoppeld is aan de door jou opgegeven persoonsgegevens. Daarnaast houden wij bij welke duikbrevetten je hebt gehaald.

Website: cookies en links

NOB gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en zo de website speciaal op jou instellen en bijvoorbeeld het inloggen vergemakkelijken. De analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren. Je kunt in de browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor jouw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.


Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Nieuwsbrieven

Om de verschillende nieuwsbrieven van DTN digitaal te kunnen versturen worden gegevens van de geadresseerden bewaard in een extern programma. Dit programma is beveiligd en in elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven. De adresgegevens worden verstrekt aan partijen waarmee wij samen werken voor de verzending van (digitale) mailingen. Deze gegevens worden in geen enkel geval voor andere doeleinden gebruikt.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

DTN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Dat betekent dat wij jouw gegevens bewaren gedurende jouw lidmaatschap van DTN. De brevettenadministratie bewaren wij bovendien voor onbepaalde tijd. Als jouw brevetgegevens bij ons zijn geregistreerd, kun je deze informatie dus ook na het einde van je lidmaatschap opvragen.

Beveiliging van persoonsgegevens

DTN neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@duikteamnieuwegein.nl.

Als wij constateren dat daartoe onbevoegde derden toegang hebben gekregen tot de persoonsgegevens die wij verwerken of dat deze op andere wijze zijn gelijkt, stellen wij onze leden daarvan zo spoedig mogelijk en volledig mogelijk van op de hoogte.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen DTN

DTN kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van DTN. De NOB ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op persoonsgegevens worden toegepast. DTN kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten DTN

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de Nederlandes Onderwatersport Bond (NOB), de CMAS (internationale federatie) en NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en DTN of wanneer DTN hierbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Voor zover van toepassing wordt met bedrijven die gegevens van DTN verwerken een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden voor de opslag van persoonsgegevens. Hierin is ook vastgelegd dat de degene
die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en deze niet voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

3. Geen commercieel gebruik

DTN zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te wijzigen of  de verwerking te beperken of jouw gegevens te verwijderen. Je kunt dit zelf doen via de leden login op de website en/of de website van de NOB.

Als jij wilt dat wij de verwerking van jouw gegevens staken, betekent dat wel dat je daarmee je lidmaatschap beëindigt. Zonder de beschikking te hebben over jouw persoonsgegevens is het niet mogelijk om je als lid te registreren.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je bezwaar hebt tegen de wijze waarop DTN jouw persoonsgegevens verwerkt.

Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@duikteamnieuwegein.nl. DTN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Vragen?

Heb je overige vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:
E-mail: info@duikteamnieuwegein.nl
Secretariaat: van Doesburglaan 11
3431 GB Nieuwegein
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid. DTN, september 2019